Home » Avís legal


AVÍS LEGAL

1. Informació del responsable.
En compliment del disposat a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que el present lloc Web, en http://www.sitgesfilmfestival.com (d'ara endavant, el lloc Web), és propietat de la FUNDACIÓ PRIVADA SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA, amb NIF G-64070592 i amb domicili en 08870 Sitges (Barcelona), , Sant Honorat, 32-34

Aquesta Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2216. D'ara endavant, la Fundació.

L'adreça electrònica de contacte a la que podrà enviar la seva sol·licitud d'informació sobre qualsevol dels continguts que apareixen al present lloc Web està indicada en l'enllaç "Contacte".


2. Objecte.
La present pàgina web té per objecte donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, a la informació, activitats, productes i serveis diversos relacionats amb el Festival Internacional de Cinema de Catalunya.

El present avís legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de l'esmentat lloc Web per part de tots els usuaris, de manera que, l'accés i l'ús de la mateixa, implica necessàriament la submissió i acceptació de les esmentades Condicions Generals incloses en aquest Avís Legal.

Per aquest motiu, la Fundació recomana que l'usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i que fer ús del lloc Web ja que aquestes poden ser objecte d’algun canvi. En aquest sentit, la Fundació es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís algun, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions generals d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del present lloc Web.


3. Ús del lloc Web.
La utilització del lloc Web per qualsevol persona atribueix la condició d'usuari del mateix, el qual accepta que l'esmentat ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la Fundació posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic.

En qualsevol cas, la Fundació no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi accedit al lloc Web o l'hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.


4. Informació subministrada al present lloc Web.
Les informacions subministrades al present portal són posades a disposició dels usuaris com a informació pròpia i de tercers.

La Fundació informa als usuaris que al present portal es publiquen tràilers de films amb imatges que poden afectar la seva sensibilitat i que no resulten apropiades per a menors d'edat. Per tant, la Fundació no es fa responsable dels danys que la seva visualització pugui causar.


5. Enllaços al present lloc Web i enllaços a llocs Web de tercers.
L'usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pròpia pàgina web al present lloc Web haurà d'estar prèviament autoritzat i per escrit per part de la Fundació.

La Fundació no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, no impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre la Fundació i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs. Així mateix, la Fundació no es responsabilitza dels continguts dels llocs web als quals els usuaris accedeixin a través dels esmentats enllaços.


6. Propietat industrial i intel·lectual.
Tots els continguts del lloc Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, imatges, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, "els Continguts"), són propietat intel·lectual i industrial de la Fundació o en el seu cas, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de la Fundació o, en el seu cas, de tercers.
Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels Continguts, llevat d'en els casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat expressament i per escrit pel titular dels corresponents drets. La Fundació es reserva l'ús d'accions judicials civils i/o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualssevol dels esmentats drets de propietat industrial i intel·lectual.


7. Protecció de dades de caràcter personal.
A través del present avís, la Fundació informa els usuaris del lloc Web, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar-li les dades personals que li són sol·licitades al lloc Web per a la prestació dels seus serveis.

També s'informa els usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, el titular i responsable dels quals és la Fundació, duent a terme un tractament informatitzat de les esmentades dades amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud i, en el seu cas, remetre-li informació per mitjans electrònics sobre la present i futures edicions del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, pel que se li sol·licitarà el seu consentiment exprés al moment de demanar les seves dades.

Llevat de que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessaris, la Fundació podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

La Fundació ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.

Igualment, la Fundació es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

L'usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d'acord amb l'establert en la LOPD i altre normativa aplicable a l'efecte, dirigint una comunicació escrita i/o electrònica a l’ adreça electrònica festival@sitgesfilmfestival.com o postal al domicili de l'entitat, en 08870 Sitges (Barcelona), , Sant Honorat, 32-34, i acreditant degudament la seva identitat.

En cas que la Fundació prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d'incongruència.

La Fundació es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament els usuaris dels canvis que en ella s'introdueixin.

8. Legislació aplicable.
Les presents condicions generals d'accés queden sotmeses a la legislació espanyola.

Copyright © FUNDACIÓ PRIVADA SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA.
Tots els drets reservats. 2009.

Go to top | AVÍS LEGAL | Sitemap | Política de privacitat | Condicions de venda
Sant Honorat, 32-34. 08870 Sitges (Barcelona) Tf. +34 93 894 99 90 · +34 671 552 188