Home »


Política de privacitat

A través d'aquest avís, la FUNDACIÓ PRIVADA SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA (en endavant, la Fundació) informa els usuaris del lloc Web, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que es sol·liciten al lloc web per a la prestació dels seus serveis.

També s'informa els usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, el titular i responsable dels quals és la Fundació, portant a terme un tractament informatitzat de les mencionades dades amb la finalitat de completar el procés de registre i, en el seu cas, processar la seva petició de compra d'entrada/es als esdeveniments organitzats per la Fundació i remetre-li la informació personalitzada basada en el seu historial de compres per mitjans electrònics sobre la present i futures edicions del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, per a la qual cosa se li sol·licitarà el seu consentiment manifest al moment de demanar les seves dades.

Llevat que s'estableixi específicament el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, la Fundació podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

La Fundació ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.

Igualment, la Fundació es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

L'usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d'acord amb el que estableix la LOPD i la resta de normativa aplicable a l'efecte, accedint a l'àrea personal de registre de l'usuari on podrà actualitzar les seves dades o bé dirigint una comunicació escrita i/o electrònica a la direcció festival@sitgesfilmfestival.com o postal al domicili de la Fundació, a 08870 Sitges (Barcelona), Sant Honorat, 32-34, i acreditant degudament la seva identitat.

En cas que l'entitat prestés algun tipus de servei especial en el que determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, en allò relatiu a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d'incongruència.

La Fundació es reserva el dret a modificar la política present, informant prèviament els usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.

Go to top | AVÍS LEGAL | Sitemap | Política de privacitat | Condicions de venda
Sant Honorat, 32-34. 08870 Sitges (Barcelona) Tf. +34 93 894 99 90 · +34 671 552 188