Convocatories de personal

REQUISITS GENERALS:

 • Experiència en llocs de treball similars o equivalents, o haver desenvolupat de manera satisfactòria el mateix lloc de treball o similar en edicions anteriors del Festival.
 • Titulació universitària, postgrau, cursos, acreditatius i certificacions empresarials o similars, d' especialització tècnica en l' àmbit del lloc de treball al qual s'opta.
 • Coneixements d'ofimàtica avançats (Word, Excel, Acces, PowerPoint) i Internet.
 • Anglès nivell nadiu o Advanced per a les places de: Responsable del Departament de Relacions Públiques, Coordinador de Relacions Públiques , Responsable del Departament de Protocol, Atenció RRPP, Secretari/a Jurat,  Coordinador Traductors/Intèrprets, Adjunt Coordinador  Traductors/Intèrprets. Per a la resta de places, coneixements d' anglès a nivell First Certificate.

REQUISITS ESPECIFICS PER A LA PLAÇA D' AUXILIAR DEL DEPARTAMENT D’ ACTIVITATS PARAL·LELES I DINAMITZACIÓ:

 • Coneixement de la vila de Sitges referent a la seva idiosincràsia, particularitat del seu comerç i activitat econòmica.
 • Dots comercials.

REQUISIT ESPECIFIC PER A LES PLACES D’ADJUNT DE PRODUCCIÓ, AUXILIAR DE PRODUCCIÓ, TRANSPORTISTA, ADJUNT COORDINADOR CONDUCTORS, AUXILIAR COORDINADOR CONDUCTORS  I CONDUCTORS:

 • Permís de conduir tipus B amb antiguitat mínima de dos anys i presentació del full de la DGT on constin els punts. 

 ES VALORARÀ:

 • Haver col·laborat com a voluntari de manera satisfactòria en tasques similars en edicions anteriors del Festival.

PERIODE DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:

La data límit de presentació de la sol·licitud serà:

 • 24:00 hores del 24/06/2018 per a les places en les quals la incorporació és al mes de juliol. 
 • 24:00 hores del 5/08/2018 per a les places en les quals la incorporació es al mes de agost.
 • 24:00 hores del 12/08/2018 per a la resta de places.

S’ informarà del resultat del procés de selecció per correu electrònic. Els candidats seleccionats hauran d’enviar en un termini màxim de 48 hores, a rrhh@sitgesfilmfestival.com, la següent documentació:

En el cas de contractació com a laboral:

 • Escàner del Document Nacional d'Identitat
 • Escàner document de la Tresoreria de la Seguretat Social on consti el número d'afiliació  (No CatSalut)
 • Escàner del número del compte bancari on es realitzarà la transferència de les retribucions corresponents i del qual es sigui titular.

En el cas de contractació com a professional autònom:

 • Escàner del Document Nacional d'Identitat
 • Escàner de l'últim rebut del pagament de la quota d’autònoms
 • Escàner del número del compte bancari on es realitzarà la transferència de les retribucions corresponents i del qual es sigui titular.

Observacions: en les places de Conductors, Adjunt Coordinador Conductors, Auxiliar Coordinador Conductors i Coordinador de Conductors la contractació és formalitzarà únicament com a laboral i també hauran d’enviar en un termini màxim de 48 hores, a rrhh@sitgesfilmfestival.com, a més de la documentació esmentada, escàner del permís de conduir tipus B amb antiguitat mínima de dos anys i el full de la DGT on constin els punts. 

Caldrà presentar documents oficials acreditatius als mèrits al·legats, si així es requereixen.

HORARI I PRESTACIÓ DEL SERVEI:

 • L' horari i durada de treball serà el que exigeixi la pròpia dinàmica del Festival.
 • La prestació del servei es farà a les oficines del Festival a Sitges.
 • Durant la celebració del Festival es treballarà a Sitges a les oficines i/o espais habilitats per al desenvolupament del mateix.
 • El Festival es reserva l' opció de proporcionar o no allotjament a la població durant els dies de la celebració de l' esdeveniment en règim d'habitació compartida si el treballador no disposa de residència a Sitges. 

NOTES:

 • Les retribucions assenyalades comprenen el plus per excés d'horari i per treball en dies festius durant el Festival. En la perceptiva liquidació es faran efectives la part corresponent a les pagues extres i indemnització. En els contractes de durada inferior a un mes, es liquidarà també la part corresponent a vacances.
 • Al contracte s'establirà un període de prova de 15 dies, en aquells casos en els quals el període de contractació sigui superior.
 • Les contractacions del personal es podran fer com a laboral o com a professional autònom.
 • Les contractacions podran variar en funció de les necessitats del servei.

 

 

 


sitges_workwithus.norecords