Vés al contingut

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Titular: Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya

NIF:G64070592
Domicili social: c/ Sant Honorat, 32, 08870 Sitges, Barcelona

Dades registrals: inscrita amb el número 2216 al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya

Correu electrònic: lopd@sitgesfilmfestival.com


INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

La Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya (en endavant, la “FUNDACIÓ SITGES), de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals introduïdes en els seus fitxers.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, vostè queda informat sobre la forma en què la FUNDACIÓ SITGES recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web https://sitgesfilmfestival.com/cat (en endavant, el “Lloc Web”).

L’acceptació de la Política de Privacitat inclosa en cadascun dels formularis a través dels quals vostè voluntàriament ens ha facilitat les seves dades personals, implica el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals per a les finalitats indicades en aquesta.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS. FINALITATS.

L’informem que les dades personals que vostè voluntàriament ens pugui facilitar mitjançant l’emplenament dels corresponents formularis del Lloc Web, seran tractades amb confidencialitat per la FUNDACIÓ SITGES, i seran dedicades exclusivament a les finalitats que s’indiquin en la Política de Privacitat inclosa en el corresponent formulari del Lloc Web i expressament acceptada per vostè.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del Lloc web de la FUNDACIÓ SITGES són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podrem atendre les mateixes.

En funció de les sol·licituds dels usuaris del Lloc Web i dels formularis emplenats en cada cas, les dades personals recollides seran tractades per part de la FUNDACIÓ SITGES únicament per a les següents finalitats:

 • Gestionar la navegació a través del Lloc Web.

 • Realització de les gestions comercials i prestació dels serveis i/o productes oferts a través del Lloc Web i sol·licitats per l’usuari del Lloc Web, tals com la tramitació i gestió de la seva sol·licitud de compra d’entrades i/o abonaments i packs per assistir al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya (en endavant, el “Festival”), la tramitació i gestió de la seva sol·licitud per poder formar part de l’equip de la nostra organització o de l’equip de voluntaris del Festival, etc., incloent-hi comunicacions amb vostè respecte d’eventuals incidències que es poguessin donar en relació amb les entrades del Festival i/o l’espectacle adquirit (p.ex., avisos de cancel·lacions de pel·lícules i/o espectacles del Festival, avisos de canvis de data de pel·lícules i/o espectacles del Festival, etc.), per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar.

 • Enviament de comunicacions comercials, informacions, promocions, ofertes i notícies relatives a la comercialització de productes i/o serveis de la FUNDACIÓ SITGES i/o activitats de la FUNDACIÓ SITGES, inclòs comunicacions comercials del Festival, per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar. Aquest enviament de comunicacions comercials es farà únicament en cas que hàgim recaptat el seu consentiment previ a través de la casella corresponent de cada formulari. Així mateix, si una vegada prestat el consentiment, no desitja continuar rebent comunicacions comercials, podrà revocar la seva autorització remetent un missatge de correu a l'adreça lopd@sitgesfilmfestival.com.

 • Gestionar la inscripció de pel·lícules.

 • Gestionar la inscripció de candidats.

 • Gestionar el cobrament de productes i/o serveis adquirits per vostè, a través de les passarel·les de pagament contractades a aquest efecte.

 • Gestionar la subscripció a la Newsletter del Festival i posterior enviament d’aquesta per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar.

 • Gestionar les sol·licituds de contacte amb la FUNDACIÓ SITGES a través dels canals disposats per a això.

 • Realitzar estudis estadístics.

 • Notificació de canvis i/o desenvolupaments importants de la política de privacitat, l’avís legal o política de cookies.

No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers o mentre no sol·liciti la supressió de la informació o exerceixi el seu dret d’oposició o limitació al tractament. Posteriorment, les seves dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT


La base legal pel tractament de les dades personals és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites (que se sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades) i, en determinats casos, l’execució d’un contracte.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació de productes i serveis de la FUNDACIÓ SITGES.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

DESTINATARIS A QUI ES PODRIEN COMUNICAR LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals seran posades a la disposició del prestador de serveis informàtics que gestiona el nostre web i d’eventuals tercers proveïdors amb els qui eventualment subcontractem algun servei. Els proveïdors subcontractats compliran a tot moment amb les condicions establertes en l’RGPD.

L’acceptació de la present Política de Privacitat implica que vostè accepta expressament i inequívocament que les seves dades personals siguin cedides o comunicades a les entitats abans esmentades.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES


Com a usuari del Lloc Web, vostè pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de la FUNDACIÓ SITGES, dirigint-se per escrit -juntament amb la fotocòpia del seu DNI- a la FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA, domiciliada a c/ Sant Honorat, 32, 08870 Sitges, Barcelona, o enviant un correu electrònic a lopd@sitgesfilmfestival.com, indicant en ambdós casos l'assumpte: “Protecció de dades, Web”.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

 • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

 • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades quan -entre altres motius- les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir o que resultin ser inadequades o excessives.

 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

Com a usuari interessat, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

L’informem així mateix que si vostè considera que els seus drets no s’han atès degudament, vostè té el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).

OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ


La FUNDACIÓ SITGES obté la informació de les seves dades personals mitjançant els diferents formularis de subscripció del Lloc Web.

LA FUNDACIÓ SITGES obté la informació mínima i indispensable en relació amb les finalitats -voluntàriament acceptades per vostè- per a les quals seran tractades les seves dades personals.


MESURES DE SEGURETAT


Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. La FUNDACIÓ SITGES ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L'usuari haurà d'emplenar els formularis de sol·licitud amb dades veraces, exactes, completes i actualitzades.

Vostè garanteix que és major d’edat o emancipat legalment i que és plenament capaç.

Si l'usuari és menor de 16 anys, es requereix que compti amb el previ consentiment del/s seu/s/seva/es pare/mare/representant legal, abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis del Lloc Web.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà d’haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats, amb caràcter previ a la seva inclusió als nostres fitxers.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT


La FUNDACIÓ SITGES podrà modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Si realitzem canvis materials a aquesta Política de Privacitat, li proporcionarem un avís destacat conforme a les circumstàncies, per exemple, mostrant un avís destacat dins del Lloc Web o enviant-li un correu electrònic.

Data de l’última actualització d’aquesta Política de Privacitat: febrer de 2023.