Vés al contingut

Canal de denúncies

Canal de denúncies

Introducció al Canal de Denúncies - Llei de l'Informant

Benvingut al Canal de Denúncies que la FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA posa a la teva disposició amb la finalitat de garantir que totes les nostres activitats s’adeqüen als principis continguts en el nostre Codi de Bon Govern, Ètic i de Bones Pràctiques i a la legalitat vigent.

Aquest canal està a la disposició de tots els treballadors de la FUNDACIÓ SITGES, treballadors per compte aliena, autònoms, membres del Patronat i Comitè Executiu i qualsevol persona que treballi sota la direcció dels nostres contractistes, subcontractistes i proveïdors. Així mateix, també podran informar sobre infraccions en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada els voluntaris, becaris treballadors en formació, o inclús candidats que haguessin tingut coneixement d’eventuals infraccions o irregularitats durant el procés de selecció o negociació precontractual.

El Canal de Denúncies de la FUNDACIÓ SITGES et permet informar de manera segura i confidencial de qualsevol irregularitat que puguis advertir en el desenvolupament de la teva activitat professional i d'actuacions contràries a la llei o sospites raonables d'incompliments normatius, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

La denúncia/comunicació pot ser:

  • Anònima
  • Nominativa: si decideixes que la denúncia/comunicació sigui nominativa, t’assegurem que la teva identitat no serà revelada al denunciat ni a tercers. Així mateix, en la FUNDACIÓ SITGES rebutgem qualsevol tipus de represàlia contra els denunciants/informants i contra qualsevol persona que participi en la investigació dels fets denunciats.

No obstant l’anterior, la FUNDACIÓ SITGES t’informa de l’existència de canals de comunicació externs davant l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant.

 

Política de Privacitat del Canal de Denúncies - Llei de l'Informant

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA”) amb CIF G64070592 i domicili en c/ Sant Honorat, 32, 08870 Sitges i amb correu electrònic administracio@sitgesfilmfestival.com (en endavant, la “FUNDACIÓ SITGES”).

Base Legal: La base legal que habilita a la FUNDACIÓ SITGES per al tractament de les seves dades a través del Canal de Denuncies és el compliment d’una obligació legal.

Finalitats: Les dades de les persones que presenten les denúncies a través del Canal de Denúncies, així com les de les persones afectades per aquestes, es tractaran exclusivament amb la finalitat de gestionar i tramitar la denúncia/comunicació presentada i, en el seu cas, dur a terme totes les actuacions necessàries per a investigar i detectar possibles incompliments o conductes irregulars que vulnerin els principis continguts en el Codi de Bon Govern, Ètic i de Bones Pràctiques de la FUNDACIÓ SITGES i, especialment, aquells actes que puguin ser constitutius de delicte penal i irregularitats de naturalesa laboral, comptable i financera (el que inclou donar tràmit a qualsevol procediment vinculat als fets denunciats).

Confidencialitat: Aquest Canal de Denúncies disposa d’una sèrie de garanties, entre les quals cal destacar la confidencialitat i reserva de la identitat del denunciant/informant i de qualsevol tercer que s’esmenti en la denúncia, així com l’opció de realitzar denuncies/comunicacions de manera anònima.

Destinataris de les dades personals: Per a complir amb les finalitats del tractament abans esmentades, la FUNDACIÓ SITGES podrà donar accés a les dades personals a prestadors de serveis (encarregats de tractament) que prestin suport en la tramitació de les denúncies/comunicacions rebudes. Així mateix, les dades personals podran comunicar-se a les Jutjats i Tribunals, al Ministeri Fiscal o a l’autoritat administrativa competent en el marc d’una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

Conservació de les dades personals: Les dades es conservaran únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets denunciats/informats. En tot cas i d’acord amb la legislació vigent, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la denúncia/comunicació, procedirem a la seva supressió, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del present Canal de Denúncies (sistema intern d’informació). Les denúncies a les quals no s’hagi donat curs, constaran de forma anònima, sense que sigui aplicable l’obligació de bloqueig prevista en la LOPD-GDD.

Drets de denunciant/informant: L’informem que pot exercir els seus drets reconeguts en la normativa en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició) enviant un correu electrònic a administracio@sitgesfilmfestival.com. indicant l’assumpte “Protecció de Dades-Canal Denúncies”.

Addicionalment, l’informem que si Vostè considera no hem atès els seus drets degudament, Vostè té dret la formular una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos.

 

Accés al Canal de Denúncies

Podeu accedir al Canal de Denúncies que la FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA posa a la teva disposició a través del següent link: CANAL DE DENÚNCIES